Orbs

Övernaturligt eller?

Currylinjer m.m.

Jordstrålning är en term som oftast inte refererar till jordens magnetfält eller någon annan känd fysikalisk effekt, utan till ett "annat strålningsfält" som studeras inom en svårdefinierad pseudovetenskap, och som enligt denna bara kan uppmätas med hjälp av slagruta. Teorin har spridits över Europa av läkarna Manfred Curry och Ernst Hartmann, som båda har gett namn till var sin typ av så kallade linjer: Currylinjer och Hartmannlinjer. 

Vad är currylinjer för något?

Currylinjer är inte elektromagnetiska eller radioaktiva och kan inte mätas med kända instrument. Detta gör att vetenskapen ställer sig skeptisk till currylinjen. Man använder kroppen som instrument och vinkelpekarna visar vad kroppen känner.

Currylinjen kan ses som en ungefär halvmeter bred osynlig "vägg" (kan variera mellan 20-80 cm). Avståndet mellan currylinjerna skiftar, beroende var på jordklotet de finns. Ju närmare ekvatorn vi kommer, desto längre blir det mellan linjerna. I Skåne är det cirka 4,5 meter mellan currylinjerna. I Norrbotten 3,5 meter. Vilket betyder att gamla hus norröver borde vara smalare än dem i södra Sverige. Och så är det faktiskt! På så vis bildar currylinjerna ett rutmönster på marken med rutstorlekar.

Hur du mäter själv för att ta reda på var dessa energilinjer och fält finns

 

Ta en tråd (gärna svetspinne) 2-3 mm i diameter. Böj i rät vinkel, så att det får ett handtag på ca 10 cm och en längd på ca 30 cm, så att pekarna lätt kan vrida sig.

Nu kan man ta pekarna och leta på tomten (eller i huset), men först måste man tänka på vad man ska leta efter. Det är du själv och din kropp som är mätinstrumentet. Pekarna är bara visarna. Håll överarmarna rakt ned längs sidorna. Vinkla underarmarna i 90 graders vinkel framåt. Håll handtagen i händerna, så att handtagen står lodrätt. Böj händerna framåt nätt och jämnt så mycket att pekarna pekar framåt. Gå sakta framåt. Där pekarna går samman eller isär har du träffat en linje. Markera punkten. Fortsätt att leta och så småningom kan man knyta samman mätpunkterna till linjer.

Där två currylinjer korsar varandra uppstår ett currykryss. Dessa platser är speciellt ohälsosamma, eftersom två currylinjer samverkar där. Det är alltså i första hand currykryssen som man bör undvika att vistas i länge.

Vistas vi länge på en currylinje eller ännu värre ett currykryss, så förlorar man kroppens kraft. Man arbetar sämre, sover dåligt. Currylinjen flyttar sig inte, utan ligger fast. Det kan räcka med att man flyttar möblerna bara en meter, för att man ska känna en tydlig förbättring i välbefinnandet.

Våra förfäder kände väl till currylinjer. Husen byggdes så att väggarna placerades i currylinjerna och på så vis blev rummet fritt från dessa. Detta har utförts under flera tusen år fram till 1700-talet. Gamla husgrunder vittnar om detta. Idag är det djur och växter som tillämpar tekniken, t.ex. lövträd böjer åt sidan. I vårt samhälle är currylinjerna ganska okända, men intresset från allmänheten är mycket stort.

Hur currylinjer och currykryss påverkar naturen

 • Lövträd som står på currykryss, där två linjer korsar varandra, växer alltid snett de första tre åren. Därefter brukar de räta upp sig.
 • Björkar som grenar sig till två stammar, står på currykryss.
 • Fruktträd som inte ger mycket frukt, kan stå på ett currykryss. Efter några år börjar barken vrida sig.
 • Ett "curry-träd" får sämre rotsystem och välter lättare vid blåst. Vinbärsbuskar ger inte heller bär i currykryss, utan blir förtvinade och klena.
 • Krukväxten Saint Paula klarar inte heller currylinjer.
 • Curryfälten orsakar också missväxta fläckar i sädesfält.

 Hur currykryss påverkar djur

 • Skator bygger gärna sina bon i träd som står på currykryss, för där upplever de att de kan gömma sig bäst.
 • Djur som rör sig ute i skog och mark, går helst längs currylinjer. Viltstigar följer currylinjer och djuren hittar därför även i mörker.
 • Hundar däremot aktar sig för currylinjer. Ställer du vovvens matskål på ett currykryss, kan du lita att din hund puttar bort den!
 • Hästar och kor mår inte bra av att vistas i curryfälten.
 • Bina samlar mer honung om de väljer att bygga sitt bo i ett currykryss.
 • Alla kattdjur, myror och kräldjur däremot, väljer att vistas i curryfält. Det är alltså ingen slump att katten väljer ut en favoritfåtölj.

Hur curykryss påverkar människor

 • Barn som har sina sängar placerade i currylinjer och kryss har i regel svårt att somna och sover oroligt. Barnen mår dåligt och föräldrarna vet inte varför.
 • Currylinjer orsakar bl a huvudvärk- och trötthet om man befinner sig en längre tid i dem, speciellt i kombination med elektriska apparater, datorer och TV.
 • Det kan ge migrän, infertilitet, magbesvär och även andra åkommor.
 • Det påverkar även blodtrycket.

Övernaturligt
De som tror på slagrutans makt pratar om Leylinje. Ibland förbinder en leylinje gamla kultplatser med varandra.Man kan även ställa frågor till pekarna och få svar. Svänger pekarna inåt betyder det NEJ, och går pekarna utåt är det JA.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartmannagitternätet
Hartmanngitternätet består av energilinjer som löper i nord-sydlig och väst-östlig riktning och som bildar rutnät om ca 1-1½ x 1-1½ meter. Dessa har fått sitt namn efter den tyske läkaren Ernst Hartmann. Bredden kan variera mellan 15-25 cm. Ännu är inget mätinstrument utvecklat för lokalisering av fälten. Detta fält är svårt att undvika då det ligger diagonalt på currynätet. 

Supercurrykryss
När både curry- och hartmannkryss sammanfaller uppstår en betydligt skadligare strålning. Undersökningar har visat att supercurrykryss i kombination med vattenådror kan ha en förödande effekt. Jordstrålningsfält ger upphov till uunattningsfenomen som kan ta många år innan de manifesteras som sjukdomar. Svåra fall av elöverkänslighet, oral galvanism, cancer och tumörer har vid undersökningar visat sig ha ett samband med att sovplatsen hos patienten varit placerad i dessa störfält.

Sprickzoner
Sprickzonema uppvisar frekvensen 2,96 Hz. De förekommer ofta tillsammans med vattenådror, men de kan också vara fyllda med stillastående vatten eller enbart som sprickor i berggrunden. De avger en negativ energi.

 

Vattenådror
Människan har sedan flera tusen år tillbaka rättat sig efter fenomenet jordstrålning. Det gällde att undvika att bo på vattenådror, för då kunde man drabbas av ohälsa och dålig sömn. Brunnar togs alltid ut först av en slagruteman innan man började gräva. I dag vill man inte alls kännas vid denna kunskap och bygger husen där arkitekten ritat in dem oavsett markens strålning.

Av all geopatisk stress är den negativa strålningen från vattenådror den farligaste. Likaväl som undersökningsplikt föreligger för en husköpare vad gäller mögel, dolda fel etc, borde det vara en minst lika viktig åtgärd att konsultera en slagruteman för att ta reda på hur marken är beskaffad.

Det kan vara en billig livförsäkring och borde kunna erbjudas vid anlitande av besiktningsman. När vattnet rinner i vattenåder splittras vattenmolekylerna och en negativ frekvens uppstår. Frekvensen är på 6,1 Hz.
Strålningen från vattenådern är grunden för ett utmattningsfenomen som under en längre tids påverkan lägger grunden till många sjukdomar. Vissa personer märker att de blir stela, ömma i ryggen och börjar frysa bara de vistas över vattenådror någon timme. Allra farligast är om det finns korsande vattenådror. Håller man en pendel över ett vattenkryss reagerar den med att cirkla runt. Vilken hastighet den har beror på vattenflöet. Över en vattenåder reagerar den med att svänga fram och tillbaka i åderns riktning. Med slagruta känner man vattenflödet genom "draget" i den. Blixten slår också ner i vattenåror.

Kattdjur och myror dras till vattenådror. Däremot går inte hundar, hästar och kor dit. Katters absoluta favoritplats är där det finns vattenådror kombinerat med currystrålning.

Vattenådrors påverkan eliminerar kroppens mineraler och andra viktiga ämnen. Immunsystemet försvagas och man blir därmed lättare mottaglig för sjukdomar och förkylningar. Det ställer till obalans i kroppen som kan ta lång tid att reparera. Jordstrålningen interfererar med kroppens bioelektriska system.

Auran krymper successivt om man ställer sig på ett vattenkryss och mäter auran med slagruta. Likaså försvinner all kraft om man gör försöket att ställa sig på ett vattenkryss.

Sidoutslag:
Vattenådrorna har även sidoutslag. Lika djupt som det är ned till vattenåder, lika långt ut åt båda sidor finns sidoutslagen. De kan lätt förväxlas med själva vattenådern vid uttagning av brunn. Djupet och vattenmängden vid ett sidoutslag är alltid noll och det finns alltså inget vatten. Det är enbart strålning och har frekvensen 15,97 gånger den hos vattenådern.

Djup och mängd:
Djupet ned till vattenådern kan beräknas med hjälp av slagruta eller vid stora djup med slagkäpp. Vattenmängden känns på "styrkan" i slagrutan när en vattenåder passeras. En noggrann beräkning av flödet i liter/minut utföres med slagrutan.
En brunn bör grävas där två vattenådror korsar varandra. Dock bör hänsyn tas till eventuella föroreningar, befintlig trekammar-brunn, vattenådromas riktning osv. Beräkning av pH-värdet görs också med slagrutan.

Avstörning:
När vatten rinner i en vattenåder bildas negativ energi (frekvens 6,1 Hz) genom att vattnet slits sönder i mindre beståndsdelar vid vattnets friktion mot stenar och andra hinder. Genom vattenådern går en svag elektrisk ström. Vattenådern är den elektriska delen och sidoutslaget den magnetiska delen.

Avstörning kan utföras med kopparrör och spik. Järnspiken avstör vattenådern och kopparröret sidoutslaget. Därmed vänds den negativa frekvensen till positiv (9,87 Hz). Slagrutan avgör var spikarna ska placeras.

Om man provar energin med slagrutan under tiden spikarna och rören slås ned, vänder slagrutan och slår baklänges när det är ca 2 cm kvar att slå ned = positiv energi. Elöverkänsliga personer kan märka avstömingen av energin, så att det kan liknas vid abstinensbesvär. Avstörning av bostäder kan också ske mentalt. En sådan förmåga är ytterst ovanligt.

 

Ley-linjer
Ley-linjer är positiva energilinjer. Rakt genom kyrkor byggda före år 1750 finns sådana linjer. Ett annat undersökt objekt är Ales stenar, en skeppssättning som ligger på Kåsebergaåsen i Skåne, med vid utsikt över hav och land.

Stenskeppets funktion har tolkats som en forntida kalender. Fören pekar rakt mot den nedåtgående solen vid sommarsolståndet. Aktern pekar mot den uppåtgående solen vid vintersolståndet. Stenarna i för och akter skiljer sig från de övriga, då de består av ljus kvarts. Energin är neutral. De övriga 56 stenarna har varannan positiv respektive negativ energi. Ales stenar är också ett kraftverk.

En ley-linje utgår från den nionde stenen på norra sidan i 341° riktning. Från Ales stenar fortsätter linjen till Dalby kyrka och Lunds domkyrka. Höjden där Ales stenar ligger är en isbildning, där lera och sand har sedimenterats i lager. Denna bildning fungerar som ett batteri och stenarna tar upp energin, förstärker och strålar ut den. Åldern är ca 4 400 år.
Rakt genom Gryts kyrka i Skåne går en positiv ley-linje. Ytterväggarna i kyrkan ligger i currylinjer. Alla linjer sammanstrålar framme i koret. Auran ökar hela tiden på en sådan plats. Prästerna fick alltså sin energi från marken och inte från ovan! Någon vattenåder under den lilla kyrkan finns inte heller. Energin inne i kyrkan är mycket positiv.

Det finns flera olika typer av slagrutor
Träklykan är i särklass det bästa hjälpmedlet som klarar alla typer av mätningar. För att finna vatten och andra störfält går det bra med i stort sett vilket träslag som helst, bara slagrutan har den rätta formen. Videklyka är bäst när det gäller uttagning av brunn för beräkning av djup och vattenflöde. Andra träslag kan slå fel vid beräkning av djupet.

Plastgalgen har till dels ersatt den gamla slagrutan. Den finns lätt till hands och man slipper söka grenar i naturen. Även auran går att mäta med denna slagruta och man kan testa läkemedel. Med slagrutan kan lokaliseras vattenledningar, läckor på rör, avloppsrör och elkablar.

Slagkäppen är en lång rak videkäpp ca 140 cm lång. Den används för exakt mätning av djup vid uttagning av djupa borrhål. Käppen hålls i ena handen och vilar över den andra. När en vattenåder påträffas svänger käppen horisontellt. För beräkning av djupet nickar käppen upp och ner. Andra träslag kan visa fel vid uttagning av djupet. Detta är ett av de äldsta hjälpmedlen, även om inte alla slagrutemän behärskar den.

L-formade pekare av metall. Kan visa alla störfält men är sämre för beräkning av djup och vattenmängd vid uttagning av brunnar.

 

Nils-Axel Mörner

Till Årets förvillare 1995 utsågs docent Nils-Axel Mörner vid Stockholms universitet. Han har anordnat universitetskurser om slagrutor där studenterna pådyvlas sedan länge motbevisade myter i stället för att få stifta bekantskap med den moderna vetenskapliga kunskapen inom området. Han har därigenom sett till att man inte ens vid universitetet går fri från grova förvanskningar av vetenskaplig metodik.

---------------------------------------------------------------------- 

Olika typer av medium:

 Mediet tonar in på klienten, öppnar sedan en kanal till andevärlden och lyssnar, observerar och förmedlar det som kommer igenom. Mediet har en förmåga att höja sin vibration och på så sätt logga in på andevärldens högre frekvens. Budskap från den andra sidan kan tas in på olika sätt, beroende på vilken fallenhet man har.

Vissa människor tar emot budskap via sina tankar (claircognizance). Det är en förmåga att se med sina inre ögon, d.v.s. få information via inre bilder. En clairvoyant person kan uppfatta händelser som sker i nutid, förfluten tid och framtid samt fånga upp fakta om personer och platser. Clairvoyance kan uppträda spontant, eller som led i en andlig-psykisk utvecklingsprocess.

 En del är mer klarseende (clairvoyance). Det är att vara klarvetande utan att veta, d.v.s. veta utan att kunna peka på hur man vet. Plötsliga Aha-upplevelser, en plötsligt uppkommen idé eller att kunna laga något utan manual och efteråt inte vet hur det gått till är typiska exempel på klarvetande.

Klarhörande (clairaudience) är att känna något som man vet är sant, men som kommer från en annan källa än det egna jaget. Clairsentience är troligen den absolut vanligast förekommande förmågan och något vi alla föds med. Den trickiga delen handlar om att lära sig hantera den och skydda sig från alla de känslointryck som kommer till en.

Andra tar in budskapen på en mer känslomässig nivå (clairsentience) som betyder klarhörsel, d.v.s. förmågan att höra ljud som normalt inte går att uppfatta. En clairaudient person tar emot meddelanden från guider och från andevärlden genom hörselcentrat i hjärnan. Denna typ av förmåga lär vara den minst vanliga. Många människor har dock vid något tillfälle haft clairaudienta upplevelser av typer att höra musik som från ingestans. Att höra någon ropa sitt namn vid uppvaknandet är ett ganska vanligt exempel på klarhörsel.

Det finns ett nytillkommet ”Clair” också som heter Clair- knowingness – klart vetande, du bara vet, utan att veta varför du vet!

 

Tarotkort

Medium arbetar med en rad olika verktyg för att hjälpa sina kunder att komma i kontakt med den andra sidan. Även om det finns många som har bilden av en spåkvinna med kula, är det bland annat tarotkort som är ett av de vanligaste föremålen ett medium använder sig av. Det skall sägas att detta bara är ett alternativ och inte någonting som alla medium utför.

Förekomsten av tarotkort går att spåra långt bakåt i tiden. Ända till 14-1500 tal. Uppkomsten av tarotkort finns det en hel del olika förklaringar till och ingen är verifierad som den korrekta. Det mest välkända förslaget är att de kommer från biblioteket, vilket sedermera brann ner, i Alexandria. Detta skall ha varit en samling av dokument och litteratur från hela världen och en ansenlig del av utbudet skall ha rört mediala och esoteriska verk. I och med förstörelsen av detsamma, villa man minnas och föra vidare traditionen. Detta skall ha varit en av förklaringarna till att man tog fram dessa kort. Nästa enorma bibliotek som öppnades förlades till Marocko, men det har inte gått att jämföra något annat med det som brann.

Att jobba med tarot är ett arbete man inte blir färdig med. Korten och sätten att lägga dessa kort, är inte det mest förunderliga. Du kan i princip välja vilka av alla de tarotkort du vill. Det handlar om vad du känner dig bekväm med. Förklaringen ligger sedan i tolkningen. Varje kort kan betyda flera saker och påverkas av vilken ordning de hamnar i. Utifrån detta kan man få en uppfattning om vad som går att se. Den som jobbar i rollen som medium har vissa gånger kontakt med sina guider för att få hjälp med att begripa vad korten visar. Den som själv vill lära sig arbeta med tarotkort har ett stort antal kurser att välja bland. Flera av dessa utförs intensivt och bygger ett fundament som man sedan kan utgå ifrån i jobbet.


Design By Pixelunion
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)