Orbs

Övernaturligt eller?

Vårt sjätte sinne

 

Intuitionen är vårt sjätte sinne! Har du ett starkt sjätte sinne (ESP)? Känner du på dig vad som ska ske i förväg?

Intuition, ESP, "sjätte sinnet".... Den har många namn. Den där känslan av att veta något man inte vet hur man vet. Vi kallar den för intuition eller vårt sjätte sinne. Tittar man i ett lexikon benämns den också ESP.

ESP, extrasensorisk perception

ESP är en förkortning av Extra Sensory Perception (utomsinnlig förnimmelse)  som inom parapsykologin är beteckningen för mottagandet av kunskap och informationer utan att man använder sina kända sinnen. Clairvoyance, prekognition och telepati är olika former av ESP.

Vi är nog många som någon gång har förundrats över hur flyttfåglar hittar rätt när de byter hemvist, samma sak med till exempel honungsbin eller delfiner. I skolan fick man lära sig att det hade något med jordens magnetfält att göra, och eftersom det hela lät ganska obegripligt, så nöjde nog sig de flesta med den förklaringen.

Det korrekta ordet för fenomenet är magnetoreception, och det är en förmåga som fungerar som ett magnetiskt sinne. Och nu kommer det roliga, ny forskning från California Institute of Technology (eller se några utdrag nedan) har kunnat påvisa denna typ av magnetisk känslighet även hos människor. Man tror till och med att detta sjätte magnetiska sinne kan vara vårt ursprungliga sinne.

Detta nya forskningsområde kommer sannolikt att ha enorm betydelse för hur vi forstättningsvis kommer att betrakta, inte bara oss själva, utan även världen vi lever i. Icke-materialla företeelser som känslor, inställning, attityder och intentioner kommer att få ett helt nytt erkännande och dess betydelse kommer att kunna bevisas på ett sätt som aldrig tidigare gjorts.

Än så länge har endast initiala experiment genomförts, men man har redan kunnat registrera skillnader i hjärnvågorna hos en testperson som utsattes för ett magnetisk fält som roterade moturs.

Sedan tidigare är det känt att förändringar i jordens magnetfältsmiljö kan orsaka sömnproblem, brist på energi, och känslomässig och mental förvirring. På motsvarande sätt finns rapporter om att människor känner sig lyckligare och mer inspirerade och kreativa när jordens magnetfält är stabila och solaktiviteten ökar.

Sannolikt beror detta på resonans mellan jordens och solens magnetiska frekvenser och våra mänskliga kroppar. Nu öppnas möjligheter för bättre förståelse för de här fenomenen, och även för att börja undersöka om och i så fall hur påverkan sker på andra hållet. Om vi påverkas av yttre magnetfält är det logiskt att utgå från att även vi kan påverka våra yttre omtändigheter på motsvarande sätt.

Det här skulle betyda att allt levande, människor, djur och växter, står i förbindelse med varandra genom magnetiska fält där information kan utbytas, och positiv eller negativ påverkan skapas. För oss människor sker detta i så fall på en undermedveten nivå.

Praktiskt skulle det kunna innebära att om tillräckligt många människor har samma intention och avsikt, så skulle det kunna påverka globala händelser och levnadsmiljön på jorden, i negativ riktning om intentionen och tankarna är negativa, och i positiv riktning om intentionen och tankarna är positiva.

Här fick vi just ytterligare en väldigt god anledning till personlig utveckling och att inte fokusera på det negativa och hemska, varken i våra egna liv eller i ute i världen. Istället kan vi bidra med tankar som tacksamhet, uppskattning, omtanke och medkänsla för att se till att de magnetisk frekvenser vi sänder ut plussar på det goda i världen, istället för det onda. 

-----------------------------

Forskning från California Institute of Technology

Lynne MacTaggart som i många år intresserat sig för detta, har i dagarna skrivit om de försök som görs vid California Institute of Technology för att påvisa magnetisk känslighet hos människor. Man talar faktiskt om att det kan visa sig vara vårt ursprungliga sinne. I ett experiment lät man ett roterande magnetfält passera genom deltagare medan deras hjärnvågor mättes. När magnetfältetet roterades moturs, kunde en stegrad elektrisk aktivitet påvisas, något som tyder på att magnetisk känslighet hos människor är möjlig. Fortfarande kvarstår flera frågor, som till exempel var dessa magnetoreceptorer finns, så nästa steg för forskarna är att identifiera dem.

HeartMath-institutet arbetar för medvetandeskifte

De ledande forskarna kring mysterierna kring magnetfälten kommer sannolikt att finnas på HeartMath institutet, en internationellt erkänd ideell organisation för forskning och utbildning som syftar till att hjälpa människor minska stress, hantera känslor och stärka energi och motståndskraft för att kunna leva hälsosamma och glädjefulla liv. De verktyg HeartMath använder handlar om att inom alla livsområden förlita sig på att samordna hjärtats intelligens med sinnet.

Forskare vid HeartMath har startat The Global Coherence Initiative (GCI), ett internationellt projekt för att aktivera mänsklighetens hjärta och underlätta ett skifte i det globala medvetandet. Projektet syftar främst till att uppmana folk till att delta genom att aktivt tillföra mer samstämmig kärlek, omsorg och medkänsla från hjärtat till planetfältet. Dess andra fokus är vetenskaplig forskning om hur vi alla förbundna med varandra och planeten på energiplanet och hur vi kan utnyttja denna sammankoppling för att höja vår personliga vibration och därigenom bidra till att skapa en bättre värld.
Hypoteser för vetenskapsmän bakom detta projekt är:

  • Jordens magnetfält är bärare av biologiskt relevant information som förenar alla levande system.
  • Varje människa påverkar detta globala informationsfält.
  • Det kollektiva mänskliga medvetandet påverkar det globala informationsfältet. Ett stort antal människor som skapar hjärtcentrerade tillstånd av  kärlek och medkänsla genererar ett mer sammanhängande fält som kan gynna andra och bidra till att kompensera den oenighet och splittring som för närvarande råder på planeten.
  • Det finns en återkopplingsslinga mellan människan och jordens energiska/magnetiska system.
  • Det finns flera källor till magnetiska fält på vår planet som påverkar oss alla. Två av dem är det jordmagnetiska fält som utgår från jordens kärna, och de fält som finns mellan jorden och jonosfären. Dessa fält omger hela planeten och fungerar som skyddande sköldar mot skadlig påverkan från solen, kosmisk strålning, sand, och andra former av rymdväder.

Buddha nature

Andra bevis på att människor kan känna av dessa fält

Dessa energifält är välbekanta för forskarna, och likaså kunskapen om att solaktiviteten och de rytmer som äger rum i jordens magnetfält har en inverkan på vår hälsa och vårt beteende.
Fluktuationer i jordens magnetfältsmiljö kan orsaka sömnproblem, mental förvirring, brist på energi, irritation eller känslan av att vara överväldigad utan någon uppenbar anledning. Vid andra tillfällen, när jordens fält är stabila och solaktiviteten ökar, har människor rapporterat mer positiva känslor, kreativitet och inspiration. Detta beror sannolikt på en resonans mellan den mänskliga hjärnan och hjärt-och nervsystemet samt geomagnetiska frekvenser.

Vi vet alltså hur dessa områden påverkar oss, men vad vet vi om hur vi påverkar dessa fält? Forskare som arbetar med The Global Coherence Initiative tror att eftersom hjärnvågor och hjärtrytm-frekvenser överlappar jordens fältresonans, så är vi inte bara mottagare av biologiskt relevant information, utan också avsändare av den – att vi matar in information i det globala fältet, vilket skapar en återkopplingsslinga med jordens magnetfält.

Det betyder isåfall att vi var och en i realiteten kan påverka helheten:
”Människans känslor och medvetande interagerar med och kodar in information i det jordmagnetiska fältet och denna information distribueras globalt. . . . Vi föreslår i huvudsak att denna kodade information kommuniceras på ett icke-lokaliserat sätt mellan människor på en undermedveten nivå, och i själva verket förbinder alla levande system. Magnetfält fungerar som bärvågor för denna information som kan påverka alla levande system - positivt eller negativt – såväl inom fältets omgivning som vårt kollektiva medvetande.”

Som exempel sänder hjärtat ut elektromagnetiska fält som ändras i enlighet med våra känslor, och dessa fält, som också visats påverka inte bara oss själva, utan även de omkring oss, kan faktiskt uppmätas på mer än en meters avstånd från människokroppen.

Följderna av denna upptäckt är banbrytande och tyder på att många människor som har en samstämmig, samverkande avsikt kan påverka globala händelser och förbättra livskvaliteten på jorden. Att visa kärlek, tacksamhet och uppskattning och dessutom arbeta på att utveckla oss själva som individer, är några av de många viktiga steg vi kan bidra med för att förändra vår planet till det bättre.

Källa: http://www.collective-evolution.com

  


Design By Pixelunion
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)